• Shikkobu +WA “LOVE x ALL”

    This album (執行部+WA “LOVE×ALL”) is a kind of compilatory of “Wild Adapter” (WA) songs plus “Shiritsu Araiso Koto Gakko Seitokai […]